Careers

Besides the superior solutions, innovative approach, partnership, and full adaption to your business, what gives ASURA most recognition is the quality of our staff - at all levels.


Human resources are the greatest strength of our company has and are the basis on which we build our successful future!

The ASURA Group employs hundreds of people. Their average age is below 40, and a quarter of them are professionals with degrees from the most respected universities. This high proportion of highly educated professionals and engineers is most certainly the initial guarantee of the superior service you receive.

Moreover, our staff’s main advantage is not only their certificates but their desire to improve and acquire new knowledge. This we support at all levels allowing our employees to develop professionally in a focused yet unconstrained manner.

Filters


Available jobs

Мисија:
 • Спроведување на работи за чистење за одржување на хигиена и чистота н деловни и помошни простории.
Главни работни места:
 
 • Редовно чистење на мебел, заеднички простории, деловни и помошни простории, тоалети, околина.
 • Деловно чистење на мебел, простории, деловни и помошни простории според дополнителни барања или договорена работа, доделени од претпоставениот.
 • Перење на подни површини.
 • Перење на прозори до 3м висина.
 • Испразнување на корпи или други корпи за отпадоци (отпаден материјал).
 • Сортирање отпад.
 • Одржување на чистотата на пријавната кујна (доколку е потребно, во согласност со договорените услуги)
 • Располагање на доделени работни предмети (производи за чистење, материјали и сл.), Почитувајќи ги наведените стандарди.
 • Почитување и примена на стардите за квалитет на услуга.
 • Употреба на сретства за работа, применувајќи ги стандардите за употреба.
 • Сите други задачи нарачани од претпоставениот.
Права и Обврски:
 •  Поднесува извештај за секојдневната работа и квалитетот на извршената работа.
 • За својата работа одговара на Раководител на смена, Раководител на сектор Хигиена.
Главни Односи:
 •  Интерно: Раководител на смена, Раководител на сектор Хигиена.
 • Екстерно: Многу мал контакт со клиентите.
Потребни квалификации:
 
Образование и искуство :
 • Минимално некфаликикувано образование
 • Без потребно работно искуство
Стручни компетенции :
 • Лична едукација(Обученост за работа на машини, сретства и материјали за работа
 • Санитарно уверениее, према потреба.
Лични особини :
 • Почитување на активностите, потребите и можните желби на клиентите (во договор со претпоставениот).
 • Почитување на колегите.
 • Одговорност.
 • Дискреција.
 • Брзина и ефикасност.
Посебни услови поврзани за работното место:
 • Почитување норми за хигиена и чистота
 • Работна облека и обувки
Предности:
 • Работа во меѓународна компанија
 • Стручно усовршување
 • Редовна плата
 • Пријава на полно работно време
Мисија:
 • Извршување на помошни и подготвителни задачи при чистење.
 • Сортирање и отстранување на отпадот.
 
Работни задачи:
 • Помошни задачи при чистење (метење, сортирање отпад, одржување на чистота во дворот за рециклирање).
 • Перење на прозори до 3м висина.
 • Подготвителна работа при чистење (подготовка на работни машини за миење подови, чистење на гаражниот простор и косење трева).
 • Машинско перење на сите видови подови, подвижни скали, косење, метење).
 • Сите други задачи нарачани од претпоставениот.
 
Права и Обврски:
 • Поднесува извештај за секојдневната работа и квалитетот на извршената работа.
 • За својата работа одговара на Раководител на сектор Хигиена.
 
Главни Односи:
 • Интерно: Раководител на смена, хигиеничарки и др. работници.
 • Екстерно: Можен многу мал контакт со клиентите.
 
Потребни квалификации:
 
Образование и искуство :
 • Минимално некфаликикувано образование
 • Без потребно работно искуство
Стручни компетенции:
 • Возачка дозвола Б категорија
 • Лична едукација (Обученост за работа со хемикалии, сретства и материјали за работа)
 • Санитарно уверениее, према потреба.
Лични особини:
 • Брзина и ефикаснос во извршувањето на дадените задачи
 • Професионалност
 • Одговорност
Посебни услови поврзани за работното место:
 • Почитување норми за хигиена и чистота
 • Работна облека и обувки
Предности:
 • Работа во меѓународна компанија
 • Стручно усовршување
 • Редовна плата
 • Пријава на полно работно време
Мисија:
 • Одржување на хортикуларни површини како надворешно така и внатрешно во деловниот простор.
 
Работни задачи:
 • Садење, пресадување, наводнување и др. хортикуларни работи на насади надвор (околу) деловните простории на клиентот.
 • Саење, предасување, наводнување и др. хортикуларни работи на растенија/насади во внатрешниот деловен простор на клиентот.
 • Одржување хортикуларни насади/украсни растенија во согласнот со барањата на клиентот и во договор со непосредно надредениот Раководител на екипа – Раководител на секторр хигиена.
 • Советување за грижење и нега на хортикуларните насади/растенија.
 • Сите останати обврски по налог на надредениот.
Права и обврски:
 • Поднесува извештај за дневните обврски и квалитетот на извршената работа.
 • Сите останати обврски по налог на надредениот.
Главни односи:
 • Интерно: Раководител на сектор, Раководител на екипа, хигиеничари, магационери, чистачи на стаклени површини, помошни работници.
 • Екстерни: можен контант со клиентот.
Потребни квалификации:
 
Образование и искуство :
 •  Минимално квалификувано образование, смер Minimalno KV stručna sprema, земјоделка ориентација (градинар, цвеќар и др.)
 •  Пожелно е предходно работно искуство.
Стручни компетенции:
 • Возачка дозвола Б категорија
 • Пожелна е дополнителна едукација од градинарство, цвеќарство и др.
Лични особини:
 • Професионалност
 • Исполнување обврски, потреби и можни желби на клиентите (во договор со предпоставените)
 • Почитување на колегите
 • Доверливост
 • Дискреција
Посебни услови поврзани за работното место:
 • Работна облека и обувки 
Предности:
 • Работа во меѓународна компанија
 • Стручно усовршување
 • Редовна плата
 • Пријава на полно работно време
Мисија:
 • Раководење на вработените при извршување на хигиенски работи и одржување хигиена на деловни и помошни простории.
Работни задачи:
 • Раководење група вработени во извршување на редовно одржување хигиена
 • Раководење група вработени со посебни одговорности во поглед на одржување хигиена на мебел, заеднични простории на локали, деловни и помошни простории, санитарни јазли и сл.
 • Организација на работа при извршување на дополнителни обврски во договор со надредените.
 • Контрола на доделени расположливи предмети и материјали за работа (сретства за чистење и др.) придржувајќи се на одобрените нормативи и применувајќи ги стандарните начини на употреба.
 • Контрола на сработеното при крај на работниот ден во склад со договорениот критериум за услуга .
 • Грижа за состојба на опремата за работа (машини, колички, правосмукалки, канти, крпи и сл.) водејќи грижа за исправноста и одржувањето чистота.
 • Сите останати одговорности по налог на надредените.
Права и Обврски:
 • Поднесува извештај за дневните обврски и квалитетот на извршената работа.
 • За својата работа одговара на Раководител на сектор Хигиена.
Главни Односи:
 • Интерно: Раководителот на сектор Хигиена, вработени во тимот
 • Екстерно: Многу мал контакт со клиентите.
Потребни квалификации:
 
Образование и искуство :
 •  Минимум ССС средно образование.
 •  Минимум 1 годна Minimalno 1 година работно искуство на работа со хигиена.
Стручни компетенции:
 • Возачка дозвола Б категорија (не е задолжително, зависно од големината на објектот)
 • Лична едукација (Обученост за работа со машини, сретства и материјали за работа)
 • Санитарно уверениее, према потреба.
Лични особини:
 • Брзина и ефикаснос во извршувањето на дадените задачи
 • Мобилност
 • Снаодливост
 • Флексибилност
  Исполнување обврски, потреби и можни желби на клиентите (во договор со предпоставените)
 • Почитување на колегите
 • Доверлив
Посебни услови поврзани за работното место:
 • Почитување норми за хигиена и чистота
 • Работа со агресивни сретства за чистење
 • Работна облека и обувки
Предности:
 • Работа во меѓународна компанија
 • Стручно усовршување
 • Редовна плата
 • Пријава на полно работно време

Sectors & Services

Facility management, technical facility management, woman wearing work clothes and a hardhat pointing at a computer screen, slightly blurred mand wearing wok clothes holding a pen and pad, blurred factory in the background

Facility Management

We deliver a full range of services including, hard FM, soft FM and integrated facilities management, completely tailored to suit your workplace.

View more
Logistics

Logistics

Warehousing to delivery and anything in between we will handle your inventory or parcels securely with a custom made solution.
 

View more
Work Solutions

Work Solutions

We will bridge the gap in you organisation by offering flexibility, speed and transparency in hiring, HR services, or temporary staffing.

View more
Project Management

Project Management

We will do your construction, fit out, or development on time, on cost taking quality stops on the way.
 

View more